Hướng dẫn gở bỏ hết ứng dụng "khuyến mãi" của Microsoft trên Windows 10

Bước 1:
Vào Search gỏ PowerShell hiện ra Windows PowerShell thì click phải vào chọn Run as administrator
Bước 2:
Paste dòng lệnh sau vào để nó tự chạy và gở tất cả ứng dụng
Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage

Ngoài ra nếu muốn gở ứng dụng nào thì chỉ paste vào dòng gở ứng dụng đó thôi:

Calculator: Get-AppxPackage *windowscalculator* | Remove-AppxPackage
3D Builder: Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage
Alarms and Clock: Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage
Calendar and Mail: Get-AppxPackage *windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage
Camera: Get-AppxPackage *windowscamera* | Remove-AppxPackage
Get Office: Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage
Get Skype: Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage
Get Started: Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage
Groove Music: Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage
Maps: Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage
Microsoft Solitaire Collection: Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage
Money: Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage
Movies & TV: Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage
News: Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage
OneNote: Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage
People: Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage
Phone Companion: Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage
Photos: Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage
Store: Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage
Sports: Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage
Voice Recorder: Get-AppxPackage *soundrecorder* | Remove-AppxPackage
Weather: Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage
Xbox: Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage


Ứng dụng khuyên gở:

Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowscamera* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *soundrecorder* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage
Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage

Nếu muốn cài lại tất cả ứng dung thì paste dòng lện sau vào để chạy
Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
Comments